Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. : Οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων

Συνάδελφοι,
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Σχετικά με την ως άνω προκήρυξη, παραθέτουμε κάποιες οδηγίες, που καλό είναι να ληφθούν υπόψη.
Αρχικά κάθε υποψήφιος πρέπει να διαβάσει καλά τα παρακάτω:
→ Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων [υπ’ αριθ. πρωτ. 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν)], στην οποία υπάρχει και η αίτηση που κατατίθεται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η αίτηση στον ΑΣΕΠ υποβάλλεται από τον κάθε εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά και είναι ανεξάρτητη από την αίτηση που υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι πίνακες που θα καταρτιστούν θα αφορούν και την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών και την πρόσληψη αναπληρωτών για τα επόμενα 3 έτη.
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να κάνει εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, για να μπορεί να κάνει την αίτησή του.
Στη συνέχεια ελέγχει πολύ καλά αν είναι σωστά τα στοιχεία του στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ. Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν έχει εγγραφεί, είναι υποχρεωτικό να εγγραφεί.
Η πληρωμή του παραβόλου (έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου ΑΣΕΠ) πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αίτησης και θεωρείται πληρωμένο μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος λάβει απόδειξη πληρωμής (είτε μέσω mail, είτε με έντυπη απόδειξη αν αυτοπροσώπως καταθέσει τα χρήματα σε τράπεζα ή ταχυδρομείο).
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλείται κάθε υποψήφιος με την αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, για τον διορισμό του ως μόνιμος ή/και την πρόσληψή του ως προσωρινός αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, όπως ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της Προκήρυξης, υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην Πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

AGIR ET ŒUVRER ENSEMBLE

L’Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire, créée en 1975, déploie son action dans les domaines de la promotion, du développement et de la diffusion de la langue ainsi que de la culture françaises. Le soutien des professeurs de français en Grèce est également une de ses missions primordiales

L’ASSOCIATION

À LA UNE

Journée de Formation « Cinéma, littérature et pratiques théâtrales en classe de langue-culture » – IFG, 29 février 2020 : Prolongation de la date limite de l’Appel à communications

Journée de Formation « Cinéma, littérature et pratiques théâtrales en classe de langue-culture » – IFG, 29 février 2020 : Prolongation de la date limite de l’Appel à communications

Prolongation de la date limite pour soumission de communication jusqu'au 10 février 2020 Journée de Formation « Cinéma, littérature et pratiques théâtrales en classe de langue-culture » - IFG, 29 février 2020 Axes principaux : - Le cinéma : un support de grande...

ACTUALITÉS

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2019-2020 κατόπιν της ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 86 του ν.4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’)

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2019-2020 κατόπιν της ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 86 του ν.4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018, για το διδακτικό έτος 2019-2020, προσλαμβάνεται 1 εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ05 ως προσωρινή αναπληρώτρια πλήρους ωραρίου στην Δευτεροβάθμια...

Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. : Οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων

Συνάδελφοι, Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας...

Υ.ΠΑΙ.Θ.: 3η Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’)

Υ.ΠΑΙ.Θ.: 3η Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, από την Παρασκευή 7 έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που είχαν υποβάλει αίτηση-δήλωση για πρόσληψή...

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2019-2020 (Ζ’ Φάση Γενικής Εκπαίδευσης)

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2019-2020 (Ζ’ Φάση Γενικής Εκπαίδευσης)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2019-2020 προσλαμβάνονται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 5 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05, 4 ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και 1 ως προσωρινή αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου, με...

Υ.ΠΑΙ.Θ.: ΣΤ’ Φάση προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2019-2020

Υ.ΠΑΙ.Θ.: ΣΤ’ Φάση προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολ. έτους 2019-2020

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2019-2020 προσλαμβάνονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05, ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου....

FORMATION

Bureaux de l'Association

Siège social et bureaux : 38-40, rue Zoodochou Pigis, 106 81 Athènes-Grèce,
Tél-Fax : +30 211 40 33 508
Couriel : info@apf.gr

Bureau à l' IFA

31, rue Sina 106 80 – Athènes, au 3e étage de l’IFA
Tél. : +30 210 33 98 737
Fax : +30 210 33 98 737
Couriel : info@apf.gr
Secrétariat : permanence le mercredi de 11h00 à 16h00