Το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφο που απέστειλε προς Περιφερειακούς Διευθυντές και Διευθυντές Εκπαίδευσης Α/θμιας ζητά μέχρι τις 25/8 να αποσταλούν προτάσεις για κατανομή οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ05, 07,08,19-20,32, 18.41 σε σχολικές μονάδες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο που έχει κυκλοφορήσει στο facebook και έχει αριθμό 136506/E1/11-8-2017: ΘΕΜΑ: Προτάσεις κατανομής οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 ΣΧΕΤ.:1. Η αριθμ. 172260/Ε1/17-10-2016 (ΦΕΚ 3391/2016, τ.Β΄)ΚΥΑ 2. Η αριθμ. 179446/Ε1/26-10-2016 (ΦΕΚ 3482/27-102017 τ. Β’) ΚΥΑ 3. Η αριθμ. 184704/Ε1/2-11-2016 (ΦΕΚ 3602/4-11-2016 τ.Β’) ΥΑ “Με την αριθμ.172260/Ε1/17-10-16 (ΦΕΚ 3391/2016/Β) ΚΥΑ έγινε η σύσταση κλάδων και οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΠΕ στους κλάδους ΠΕ05,ΠΕ07,ΠΕ08,Πε19-20,ΠΕ32,ΠΕ18.41. Ακολούθως με την αριθμ. 179446/Ε1/26-10-16 (ΦΕΚ 3482/2017/Β)ΚΥΑ μεταφέρθηκαν 171 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ05,Πε07,ΠΕ19-20 από τη Β/θμια στην Π/θμια Εκπαίδευση, οι οποίες και κατανεμήθηκαν ανά περιοχή μετάθεσης με την αριθμ.184704/Ε1/2-11-16 (ΦΕΚ3602/Β/2016) Υ.Α. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να μας αποστείλετε τιθς προτάσεις σας για την κατανομή των θέσεων των ανωτέρω κλάδων, αφού λάβετε υπόψη σας και την αριθμ. 97115/Δ1/12-6-17 (ΦΕΚ 2153/Β/2017) υπουργική απόφαση “ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων”. Επισημαίνεται ότι στη διαμόρφωση των προτάσεών σας πρέπει να ληφθούν αυστηρά υπόψη οι ανάγκες των διδακτικών ωρών στο διδακτικό αντικείμενο  της αντίστοιχης ειδικότητας σύμφωνα με το ΕΩΠΔ, σε κάθε σχολική μονάδα και να προταθούν τα σχολεία στα οποία οι εκπαιδευτικοί θα καλύπτουν το μεγαλύτερο αριθμό ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου και τα οποία θα αποτελούν τα σχολεία ορισμού των οργανικών θέσεων. Σε περιπτώσεις μη συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου οι διδακτικές ώρες που υπολείπονται θα συμπληρώνονται σε άλλη, άλλες σχολικές μονάδες εντός της ίδιας ομάδας ή όμορων ομάδων σχολείων.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ομάδες σχολείων συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του ΠΔ 50/1996, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ΠΔ 100/97, στις οποίες ορίζεται ότι: ” Οι σχολικές μονάδες κάθε περιοχής μετάθεσης κατανέμονται σε ομάδες σχολείων από τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια με βάση τη γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, την τυχόν συστέγαση, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης και κάθε άλλο χρήσιμο κατά την άποψη τους στοιχείο που δικαιολογεί την ένταξη του σχολείου στην ίδια ομάδα. Τα ίδια συμβούλια στη συνέχεια καθορίζουν τις όμορες ομάδες σχολείων με βάση τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Οι ομάδες σχολείων και ο χαρακτηρισμός αυτών ως όμορων μπορεί να επαναπροσδιορίζονται από τα περιφερειακά συμβούλια στην αρχή του σχολικού έτους οσάκις απαιτείται ιδίως λόγω αλλαγής των δεδομένων τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον αρχικό προσδιορισμό τους”. Τα στοιχεία της κατανομής θα πρέπει να καταγραφούν στον επισυναπτόμενο πίνακα και να αποσταλούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις στις ηλεκτρονιές διευθύνσεις…. και…. μέχρι και την 25-8-2017. Για την συμπλήρωση του πίνακα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Ο συνολικός αριθμός των θέσεων που θα ορισθούν προς κατανομή θα πρέπει να είναι ίσος με τον αναφερόμενο στις σχετικές αποφάσεις 1 και 3. Στη στήλη “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ” αναγράφεται το σχολείο ορισμού της οργανικής θέσης και στη στήλη “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ” η ονομασία της ομάδας σχολείων της κάθε Διεύθυνσης.

Εξυπακούεται ότι για την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι ομάδες σχολείων όπως έχουν συγκροτηθεί ή εαν δεν έχουν συγκροτηθεί να συγκροτηθούν.

Διαβάστε περισσότερα: https://xenesglosses.eu/2017/08/protaseis-gia-tin-katanomi-organikon-theseon-ekpaideftikon-kladon-pe05-07-0819-20-32-18-41-scholeia/