Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 8 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ05, 5 ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και 3 ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Ονομαστικός πίνακας πρόσληψης καθηγητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2017-2018: Δ’ Φάση

Οι συνάδελφοι καθηγητές ειδικότητας ΠΕ05 επισημαίνονται με κίτρινο γέμισμα. (Σημ.: Από λάθος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα και οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018.

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδος εύχεται στους προσλαμβανόμενους συναδέλφους Καλή Σχολική Χρονιά!