Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών1

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την εισαγωγή δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Kοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ (Master 2) Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών. Γνωστικό αντικείμενο του Κοινού ΠΜΣ αποτελεί η Διδακτική των γλωσσών- πολιτισμών, με ειδίκευση σχολείο και πολυγλωσσία.

Το Κοινό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) που αναγνωρίζεται τόσο από την Γαλλία όσο και από την Ελλάδα, είναι μονοετούς διάρκειας και δεν έχει δίδακτρα.

Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο της Angers, ενώ αυτά του δευτέρου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι φοιτητές μετακινούνται με υποτροφία του Προγράμματος κινητικότητας Erasmus+.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα, Πρακτική Άσκηση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας. Η διδασκαλία διεξάγεται στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα.

1 Αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ επανίδρυσής του.

 

Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται στη γαλλική. Ανάλογα με το θέμα της ΔΕ και, κατά περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησής της στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ (βάσει φακέλου και προφορικής παρουσίασης) έχουν κάτοχοι πτυχίου τετραετούς φοίτησης ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων Φιλολογίας και Ανθρωπιστικών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι στους οποίους αναγνωρίζεται η ισοτιμία μαθημάτων ή η επαγγελματική τους εμπειρία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/πτυχίων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 5. Προσχέδιο πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας σε θέμα που σχετίζεται με τογνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (γλώσσα συγγραφής του προσχεδίου η γαλλική,

  έκταση 2000 λέξεις περίπου)

 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας γαλλικής γλώσσας επιπέδου Γ1, εάν οιυποψήφιοι δεν είναι κάτοχοι του Πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

 7. Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 8. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων γλωσσών εκτός της Γαλλικής.

Η επιλογή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα μοριοδοτείται ως εξής: i. Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%

ii. Μέσος όρος βαθμολογίας σε σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα σε ποσοστό 20%

iii. Προσχέδιο ερευνητικής εργασίας και προφορική παρουσίαση 50% iv. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α ́ ή Β ́ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%

v. Επαγγελματική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%. Ενδεικτική βιβλιογραφία

Byram M., B. Gribkova, H. Starkey, 2002. Développer la dimension interculturelle de l’enseignement des langues, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe.http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/guide_dimintercult_fr.pdf

Candelier M. (dir.), 2010. Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures, Graz, CELV/Conseil de l’Europe.http://carap.ecml.at/Portals/11/documents/CARAP_Version3_F_20091019.pdf

De Carlo M., 1998. L’interculturel, Paris, CLE International.https://www.academia.edu/9649535/LINTERCULTUREL

 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων πρέπει να κατατεθούν έως τις 25 Μαΐου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11.00-14.00, υπ’ όψιν κ. Χριστίνας Πραγιάννη, τηλ. 210-7277793, chprag@frl.uoa.gr) ή να αποσταλούν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία (με συστημένη επιστολή).