Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 153563/Ε1/17-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΘΚ4653ΠΣ-ΛΞ1) Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1237 τ.Γ΄ στις 23-10-2018, διορίζονται συμπληρωματικά από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008, σε θέσεις μονίμων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 2 εκπαιδευτικοί κλάδου Γαλλικής ΠΕ05.

Πίνακας διορισμών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018

Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί επισημαίνονται με κίτρινο γέμισμα.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω Υ.Α., οι διορισθείσες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στην οικεία, κατά περίπτωση, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδος εύχεται στις διορισθείσες συναδέλφους Καλή Σταδιοδρομία!