Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2018-2019 προσλαμβάνονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση1 εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ05 ως προσωρινή αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»..

Ονομαστικός πίνακας πρόσληψης καθηγητών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2019

Η συνάδελφος καθηγήτρια ειδικότητας ΠΕ05 ΕΑΕ επισημαίνεται με κίτρινο γέμισμα.

Η προσλαμβανόμενη οφείλει να παρουσιαστεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 8 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, όπου και θα τοποθετηθεί, με απόφαση του Προϊσταμένου, σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκε μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019.