ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. και Ε.Σ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Καταστατικού, συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου με Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Σ. για την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019  και ώρα 14.00 στοΛεόντείο Λύκειο Νέας Σμύρνης (Θεμιστοκλή Σοφούλη 2).

Παρακαλούμε να θεωρηθεί ότι κατά την ως άνω ημερομηνία δεν υπάρχει απαρτία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται και θα διεξαχθεί την

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 στο θέατρο στο Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης (Θεμιστοκλή Σοφούλη 2)

Ημερησία διάταξη:

  • Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
  • Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που θα παραλάβει τις υποψηφιότητες και θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες και
  • Απολογισμός πεπραγμένων του απερχομένου Δ.Σ.
  • Οικονομικός απολογισμός από το Εποπτικό Συμβούλιο
  • Ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο μας και συζήτηση και αποφάσεις για τη μελλοντική δράση του Συνδέσμου
  • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Σ.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 5, δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα για το 2019 τακτικά μέλη.
  • Βάσει του άρθρου 9, παρ.8, τα τακτικά, ταμειακά τακτοποιημένα για το 2019, μέλη μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλο μέλος να ψηφίσει γι αυτούς με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον Διευθυντή του Σχολείου ή άλλη Δημόσια Αρχή, σύμφωνα με το συνημμένο δείγμα.Το εξουσιοδοτημένο μέλος μπορεί να ψηφίσει για μέχρι δύο μέλη.
  • Υποψηφιότητες για τις Αρχαιρεσίες μπορείτε να αποστείλετε στην κ. Καραθάνου Αθηνά : akarathanou@apf.gr και info@apf.gr
  • Επίσης, υποψηφιότητες για τις Αρχαιρεσίες μπορείτε να καταθέσετε την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, εντός των ορίων που θα καθορίσει η Εφορευτική Επιτροπή.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_ΕΚΛΟΓΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

 

 

Ο/Η  υπογράφων/υπογράφουσα

ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΠΑΤΕΡΑ ή ΣΥΖΥΓΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ή ΣΥΖΥΓΟΥ
Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ) Ημερομηνία κ’ εκδούσα αρχή

 

εξουσιοδοτώ τον / την

ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΠΑΤΕΡΑ ή ΣΥΖΥΓΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ή ΣΥΖΥΓΟΥ
Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ) Ημερομηνία κ’ εκδούσα αρχή

 

προκειμένου να ψηφίσειαντί εμούστις Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε., που θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο του 2015.

 

(Τόπος),  …………………………………………                                       

 

Ο/Η  εξουσιοδοτών/εξουσιοδοτούσα

(Υπογραφή)

 

 

 

 

Θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής και την ακρίβεια των στοιχείων

 Ο Διευθυντής του Σχολείου                                                                  Άλλη Δημόσια Αρχή

 

 

 

 

 

Τίθεται Σφραγίδα Σχολείου ή Δημ. Αρχής – Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο  υπογράφοντος