Συνάδελφοι,
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Σχετικά με την ως άνω προκήρυξη, παραθέτουμε κάποιες οδηγίες, που καλό είναι να ληφθούν υπόψη.
Αρχικά κάθε υποψήφιος πρέπει να διαβάσει καλά τα παρακάτω:
→ Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων [υπ’ αριθ. πρωτ. 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν)], στην οποία υπάρχει και η αίτηση που κατατίθεται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η αίτηση στον ΑΣΕΠ υποβάλλεται από τον κάθε εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά και είναι ανεξάρτητη από την αίτηση που υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι πίνακες που θα καταρτιστούν θα αφορούν και την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών και την πρόσληψη αναπληρωτών για τα επόμενα 3 έτη.
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να κάνει εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, για να μπορεί να κάνει την αίτησή του.
Στη συνέχεια ελέγχει πολύ καλά αν είναι σωστά τα στοιχεία του στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ. Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν έχει εγγραφεί, είναι υποχρεωτικό να εγγραφεί.
Η πληρωμή του παραβόλου (έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου ΑΣΕΠ) πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αίτησης και θεωρείται πληρωμένο μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος λάβει απόδειξη πληρωμής (είτε μέσω mail, είτε με έντυπη απόδειξη αν αυτοπροσώπως καταθέσει τα χρήματα σε τράπεζα ή ταχυδρομείο).
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλείται κάθε υποψήφιος με την αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, για τον διορισμό του ως μόνιμος ή/και την πρόσληψή του ως προσωρινός αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, όπως ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της Προκήρυξης, υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην Πρόσκληση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.