Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα : η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας σε Γυμνάσιο και σε Λύκειο

Τις προηγούμενες ημέρες το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων για τη νέα σχολική χρονιά (2020-2021-ΦΕΚ Ιούνιος 2020). Ο Σύνδεσμός Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης χαιρετίζει το θετικό βήμα της υποχρεωτικής διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στο Λύκειο (Α´ Λυκείου 2ώρες  / Β´ Λυκείου: 1 ώρα) αφού ήταν πάγιο και διαχρονικό αίτημα του κλάδου η επαναφορά της διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας στο Λύκειο.

Παρά όμως την αρχική ικανοποίηση θα πρέπει να σημειώσουμε:

την απουσία της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας από το πρόγραμμα της Γ´ Λυκείου, όπου και υπάρχει πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Επισήμως, δηλαδή, το Υπουργείο οδηγεί τους μαθητές που στοχεύουν σε ξενόγλωσσα τμήματα ή σχολές που απαιτούν τη Γαλλική γλώσσα, να προετοιμαστούν εκτός του Δημοσίου σχολείου, παρότι αυτό αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.

– η ύπαρξη μονόωρου μαθήματος στη Β´ Λυκείου, ειδικά στις τάξεις όπου το επίπεδο γλωσσομάθειας είναι υψηλότερο και άρα απαιτητικό χρονικά για την διδασκαλία όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων, υποβαθμίζει και περιορίζει τις δυνατότητες που υπάρχουν για εμβάθυνση στη ξένη γλώσσα.

Τα Γαλλικά έχουν υποστεί μια συστηματική υποβάθμιση, ευθεία απόρροια του αναποτελεσματικού – όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα – τρόπου άσκησης και εφαρμογής της  Γλωσσικής Πολιτικής και στο πλαίσιο επιστημονικά, εκπαιδευτικά και διδακτικά άστοχων αποφάσεων που λαμβάνονται κατά καιρούς για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας (μείωση τρίωρου σε δίωρο στο Γυμνάσιο, η μετατροπή της ελεύθερης επιλογής 2ης ξένης γλώσσας σε πλειοψηφική επιλογή σε Δημοτικά και Γυμνάσια, η ύπαρξη παρωχημένων διδακτικών μεθόδων ειδικά στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 τα προηγούμενα χρόνια έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με αρνητικές εργασιακές και μορφωτικές συνέπειες των αλλαγών στα ωρολόγια προγράμματα, έχουμε δει πως η μετατροπή ενός τρίωρου μαθήματος σε δίωρο, υπήρξε ικανή να δημιουργήσει τη δεξαμενή των πλασματικά υπεράριθμων, της κινητικότητας με τις υποχρεωτικές μετατάξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, την απώλεια οργανικών θέσεων. Γνωρίζουμε λοιπόν καλά ότι τα ωρολόγια προγράμματα που δεν αποτυπώνουν έναν ουσιαστικό σχεδιασμό, που αποτελούν ευκαιριακές πολιτικές επιλογές, που δεν διασφαλίζουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, μπορούν να αποβαίνουν ολέθρια όπως αυτή τη στιγμή συμβαίνει με συναδέλφους άλλων εκπαιδευτικών κλάδων.

Είναι λοιπόν αναγκαίος ένας ουσιαστικός και σε βάθος χρόνου σχεδιασμός που θα ξεκινά από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θα καταλήγει στη Γ´ Λυκείου και θα εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για παροχή ποιοτικής και παράλληλα πιστοποιήσιμης ξένης γλώσσας. Η θέσπιση υποχρεωτικής διδασκαλίας στο Λύκειο είναι ένα βήμα που δεν θα πρέπει να μείνει μετέωρο, αλλά να ολοκληρωθεί προσθέτοντας ικανές και αναγκαίες ώρες διδασκαλίας για να υλοποιηθεί ο στόχος που εξαγγέλλεται από σχεδόν κάθε Υπουργό Παιδείας και προσδοκούν οι μαθητές μας και οι οικογένειες τους καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών ΠΕ05, η σύνδεση δηλαδή της παρεχόμενης γνώσης με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, σε συνέχεια των θέσεών μας στα αναλυτικά υπομνήματα που έχουν κατατεθεί στην ηγεσία του Υπουργείου, προτείνουμε τα εξής:

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

-Την άμεση ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Αρ. φύλλου1324/τ. Β΄/26-04-2016  που αφαιρεί ουσιαστικά το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής 2ης ξένης Γλώσσας.

Η έναρξη της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Δ´ τάξη του Δημοτικού σχολείου, με παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας.

Η ενισχυτική διδασκαλία στο πλαίσιο του ολοήμερου προγράμματος για την εμβάθυνση στη Γαλλική Γλώσσα.

Για το Γυμνάσιο:

-Η επαναφορά της τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις.

-Άμεση ανάκληση της Υ.Α με αρ. 53476/ΓΔ4/4-4-2017 (ΦΕΚ 1171 τ.Β´).

-Η θέσπιση ανώτερου αριθμού ανά τμήμα ξένης γλώσσας τους 15 μαθητές και χωρίς κατώτερο όριο.

-Η συγγραφή ή η δυνατότητα προμήθειας νέων διδακτικών μεθόδων σύμφωνα με το νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών.

-Η εισαγωγή της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας

-Η σύνδεση της διδασκαλίας με πιστοποίηση επιπέδου Α2/Β1, αφού εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις, στο τέλος της 6χρονης (Δημοτικό & Γυμνάσιο), σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για το Γενικό Λύκειο

Η υποχρεωτική διδασκαλία της 2ης ξένης Γλώσσας και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.

-Η δημιουργία  τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας στους υποψηφίους για την εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές που απαιτείται η εξέτασή τους ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.

-Αποστολή εγκυκλίου για Πρόγραμμα Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ).

Σύνδεση της διδασκαλίας στο Λύκειο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) αφού η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί εφόδιο για το κάθε μαθητή και είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας να του το παρέχει.

Για το ΔΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ