Η Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και  Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) σύμφωνα με  τον Νόμο 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 111/12.6.2020) και την υπ’ αριθ. 75/ΕΕΠΠΣ/01.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ) «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) κατά το σχολικό έτος 2020-2021», ανακοίνωσε τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση των κενών θέσεων στα (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.), με τοποθέτηση 5 εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής.

Τελικός αξιολογικός πίνακας Π.Σ. και Πει.Σ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΔΕ Αττικής σχολικού έτους 2020-2021

Τελικός αξιολογικός πίνακας Π.Σ. και Πει.Σ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΔΕ Αττικής σχολικού έτους 2020-2021

Τελικός αξιολογικός πίνακας Π.Σ. και Πει.Σ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2020-2021

Τελικός αξιολογικός πίνακας Π.Σ. και Πει.Σ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας σχολικού έτους 2020-2021

Τελικός αξιολογικός πίνακας Π.Σ. και Πει.Σ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΔΕ Κρήτης σχολικού έτους 2020-2021

Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 Γαλλικής που τοποθετούνται αλλά και αυτοί που δεν τοποθετούνται επισημαίνονται με κίτρινο γέμισμα.