Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό έτος 2020-2021 προσλαμβάνονται, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει], 28 εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ήτοι 7 ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και 9 ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και 12 ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ονομαστικός πίνακας πρόσληψης καθηγητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2020-2021: ειδική πρόσκληση

Ονομαστικός πίνακας πρόσληψης καθηγητών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2020-2021: ειδική πρόσκληση

Οι συνάδελφοι καθηγητές ειδικότητας ΠΕ05 επισημαίνονται με κίτρινο γέμισμα.
Οι προσλαμβανόμενοι συνάδελφοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.